Autorizarea lucrarilor de constructii

Pentru a putea realiza o constructie de orice tip este necesar sa obtineti o autorizatie de construire. Oriunde doriti sa construiti pe teritoriul Romaniei este obligatorie obtinerea autorizatiei de construire.

Realizarea de constructii fara a detine autorizatie de constructie valabila se sanctioneaza cu amenda si in unele cazuri penal si chiar prin demolarea constructiei realizate pe propria cheltuiala.

Legea care sta la baza obtinerii autorizatiei de construire este legea 50 privind autorizarea lucrarilor de construire. Aceasta legea prevede si cine elibereaza autorizatia de construire si ce documentatie trebuie depusa.

Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii începe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire si cuprinde urmatoarele etape:

a)emiterea certificatului de urbanism;

b)emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c)notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de construire, pentru investitiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si a emis îndrumarul conform legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

d)emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente privind investitiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e)elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, denumita în continuare documentatie tehnica - D.T.;

f)depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente;

g)emiterea autorizatiei de construire.

Actele si documentele necesare obtinerii autorizatiei de construire:

-cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie, inclusiv anexa;

- documentatie tehnica autorizatie de constructie - DTAC ( proiect arhitectura + specialitati conexe dupa caz);

-deviz estimativ;

- referate verificatori atestati pe stecialitati dupa caz;

- dovada iregistrarii proiectului la ordinul arhitectilor – Dovada OAR

-documentul de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de constructie (taxa AC) si taxa de timbru;

-certificatul de urbanism;

-avizele, acordurile si tudiile de specialitate legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism;

-acte de proprietate legalizate;

-- documentatie cadastrala vizata OCPI – stereo 70

-declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului;

-extras carte funciara la zi

Termenul de valabilitate al autorizatiei de construire este de 12 luni si se poate prelungi cu inca 12 luni. Acesta este termenul in care constructia trebuie sa inceapa ( deci nu cel de finalizare). Daca constructia nu incepe in acest termen sau el nu este prelungit ( termenul de valabilitate a autorizatiei de construire se poate prelungi o singura data dupa care trebuie refacut procesul de autorizare) va fi necesara obtinerea unei noi autorizatii de construire. Durata de executare a lucrarilor de constructie se mentioneaza in cererea de autorizatie de catre beneficiar si este preluata ulterior in autorizatia de construire. Termenul de executie nu este impus de primarie el depinzand de durata solicitata real de catre beneficiar.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 30 de zile din momentul in care a fost depusa documentatia completa.

<